theodoroskollias@gmail.com // 6946520823
Aλήθεια ποιος φταίει για την κατάντια της χώρας μας;

Δευτέρα 20 Ιουλίου 2015

Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.

            Πραγματικά η εκδήλωση της Τρίτης 7 Ιουλίου στην πλακόστρωτη πλατεία του Λεπρέου προς τιμήν και δόξα των θυμάτων του ολοκαυτώματος του χωριού, όταν κάηκε εντελώς από τους Γερμανούς φασίστες στις 7 Ιουλίου 1944, είχε τεράστια επιτυχία. Είθε να καθιερωθεί κάθε χρόνο και μάλιστα με λαμπρότητα να γίνει πόλος έλξης και συναδέλφωσης όλων των δημοτών του δήμου. Είναι Χρέος όλων μας  και τιμή μεγάλη!!!
ΠΑΛΑΜΑΣ    Σε όσους κίνησαν γη και ουρανό για να ματαιώσουν αυτή την σημαντική εκδήλωση αφιερώνουμε το παρακάτω τραγουδάκι σε στίχους Γιάννη Ρίτσου, Ειδικά στην κ. Χαμαλάκη που ακόμη αναρωτιέται "τι δουλειά έχω εγώ σε ξένα χωράφια" και στον κ. Νεοφώτιστο (1) που με πήγε στην αστυνομία για να με κάνουν ντα. Ακριβώς  κάπως έτσι έκανε και ο συγχωριανός μου ο κωλοτούμπας. Το αφιερώνω και στην ξαδέλφη μου την αντιδήμαρχο κ. Αθηνά, που δεν μπορώ να πω, τόσα τηλέφωνα έκανε στο Αστυνομικό Τμήμα, σίγουρα από το πολύ ενδιαφέρον της μη τυχόν και με .....μπουζουριάσουν.. 


Απόσπασμα από το Καπνισμένο Τσουκάλι του Γιάννη Ρίτσου


Και να αδελφέ μου που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα κι απλά.
Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
Κι αύριο λέω θα γίνουμε ακόμα πιο απλοί.
Θα βρούμε αυτά τα λόγια που παίρνουνε το ίδιο βάρος
σ' όλες τις καρδιές, σ' όλα τα χείλη.
'Ετσι να λέμε πια τα σύκα-σύκα και τη σκάφη-σκάφη.
Κι έτσι που να χαμογελάνε οι άλλοι και να λένε,
"Τέτοια ποιήματα, σου φτιάχνουμε εκατό την ώρα."
Αυτό θέλουμε κι εμείς.
Γιατί εμείς δεν τραγουδάμε για να ξεχωρίσουμε αδελφέ μου απ' τον κόσμο.
Εμείς τραγουδάμε για να σμίξουμε τον κόσμο.

...έχεις ακόμη να κλάψεις πολύ
ώσπου να μάθεις τον κόσμο να γελάει.


      Τέλος έτσι για να κλείσουμε το θέμα με την τιμητική εκδήλωση της 7-6-2015 σας παρουσιάζουμε και το τρισάγιο που έκανε ο Λεβέντης Παπαγιώρης. Υπόψη δεν αναφέρω διόλου τον τοπικό παπά, γιατί μου έβγαλε το λάδι και τελικά παραβρέθηκε όταν μετέφερα τηλεφωνικά στην παπαδιά, γιατί αυτός μετά την πρώτη μας συνάντηση κρυβόταν, την εντολή του Μητροπολίτη. Μάλιστα ισχυριζόταν κι αυτός όπως και ο πρόεδρος της τοπικής κοινότητας, ότι χρειαζόταν άδεια από το δήμο. Καλά ο πρόεδρος, έτσι του είπανε έτσι κάνει, αλλά κι ο παπάς;(1) το κύριο επιχείρημα που ισχυρίσθηκε είναι ότι χρειάζεται άδεια από το δήμο και μάλιστα επέμενε ότι το αναφέρει ο ίδιος ο Καλλικράτης. Εγώ αντέτεινα ότι εκδηλώσεις πολιτιστικές κ.τ.λ. ανήκουν στην αρμοδιότητα των τοπικών και Δημοτικών Κοινοτήτων. Ιδού λοιπόν η σχετική αναφορά του καλλικρατικού ν.3852/10:

Άρθρο 83, παράγραφος 2, χωρίο ι

2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρω­τοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όρ­γανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα: .......ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενικότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινό­τητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,

Εδώ και κάμποσα χρόνια έχω κάνει την ευγενή προσφορά να στείλω σε όποιον δημοτικό ή κοινοτικό σύμβουλο μου ζητήσει το νόμο ηλεκτρονικά και μάλιστα με ευρετήριο απλό. Η προσφορά γίνεται.... έκκληση 

Πάντως  δημοσιεύουμε ολόκληρο το Αρθρο 83 με τις Αρμοδιότητες συμβουλίου δημοτικής κοινότητας.

1. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας ασκεί τις ακόλουθες αρμοδιότητες στα όρια της δημοτικής κοινότη­τας:

α) αποφασίζει για την προέγκριση ίδρυσης ή εγκατά­στασης καταστημάτων, επιχειρήσεων και λοιπών δρα­στηριοτήτων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία,

β) αποφασίζει για τη χορήγηση της άδειας λειτουργίας μουσικής,
γ) προτείνει τους χώρους λειτουργίας των λαϊκών α­γορών, τις θέσεις όπου επιτρέπεται η άσκηση υπαίθριου στάσιμου εμπορίου, η λειτουργία εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά οι υπαίθριες ε­μπορικές δραστηριότητες. Οι αποφάσεις του συμβουλί­ου της δημοτικής κοινότητας για τις περιπτώσεις αυτές, λαμβάνονται με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών του και αποστέλλονται στην επιτροπή ποιότητας ζωής, προ­κειμένου να διαμορφώσει την εισήγησή της προς το δη­μοτικό συμβούλιο για την έκδοση των προβλεπόμενων σχετικών τοπικών κανονιστικών αποφάσεων.
2. Το συμβούλιο της δημοτικής κοινότητας εκφράζει γνώμες και διατυπώνει προτάσεις είτε με δική του πρω­τοβουλία είτε κατόπιν παραπομπής, από τα αρμόδια όρ­γανα του δήμου, σχετικά με τα ακόλουθα θέματα:
α) τις υπηρεσιακές μονάδες του δήμου για τις οποίες συντρέχουν δυνατότητες λειτουργίας τους στη δημοτι­κή κοινότητα με κριτήριο ότι θα συμβάλλουν στην καλύ­τερη εξυπηρέτηση των δημοτών και στην ανάπτυξη της περιοχής,
β) την αξιοποίηση των ακινήτων του δήμου που βρί­σκονται στην περιοχή της δημοτικής κοινότητας,
γ) την πολεοδομική ανάπτυξη και ανάπλαση της περιο­χής,
δ) τη συντήρηση των δημοτικών οδών, τη συντήρηση, καθαριότητα και λειτουργία των πλατειών, δημοτικών αλσών, κήπων, υπαίθριων χώρων αναψυχής και γενικά ό­λων των κοινόχρηστων και κοινωφελών χώρων της πε­ριοχής της δημοτικής κοινότητας,
ε) την κυκλοφορία και τη συγκοινωνία της περιοχής της δημοτικής κοινότητας,
στ) την εκτέλεση νέων έργων, τη συντήρηση και λει­τουργία των έργων που έχουν εκτελεστεί,
ζ) την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περι­βάλλοντος, την αναβάθμιση της αισθητικής περιοχών, καθώς και για την καθαριότητα αυτών,
η) την προστασία της δημόσιας υγείας και την προστα­σία των κατοίκων από την ηχορύπανση,
θ) την περισυλλογή και εν γένει τη μέριμνα για τα αδέ­σποτα ζώα,
ι) τη διοργάνωση πολιτιστικών εκδηλώσεων και γενι­κότερα την ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινό­τητας σε πολιτιστικά, πνευματικά, κοινωνικά θέματα,
ια) τη μέριμνα για την υγεία, την πρόνοια και την πα­ροχή κοινωνικών υπηρεσιών και γενικά τη φροντίδα ώ­στε η λειτουργία και ανάπτυξη της περιοχής της δημοτικής κοινότητας να αποβλέπει στην καλύτερη εξυπηρέτη­ση των κατοίκων της,
ιβ) την εύρυθμη λειτουργία των δημοτικών ιδρυμάτων, δημοτικών νομικών προσώπων, εκπαιδευτικών ιδρυμά­των, δημοτικών επιχειρήσεων και γενικότερα των παρε­χόμενων υπηρεσιών στην περιφέρεια της δημοτικής κοι­νότητας,
ιγ) την τροποποίηση των ορίων της δημοτικής κοινότη­τας,
ιδ) την εξέταση γενικών ή ειδικών προβλημάτων που αφορούν τους κατοίκους και την περιφέρεια της δημοτι­κής κοινότητας ιδίως αστέγων και ευπαθών ομάδων του πληθυσμού της περιοχής της,
ιε) την αξιοποίηση των τοπικών πόρων της περιοχής της δημοτικής κοινότητας.
3. Προωθεί τον εθελοντισμό και συνεργάζεται με ομά­δες εθελοντών για την εξυπηρέτηση των αναγκών της τοπικής κοινότητας.
4. Ο πρόεδρος και τα συμβούλια των δημοτικών κοινο­τήτων ασκούν και τις αρμοδιότητες του προέδρου και των συμβουλίων των τοπικών κοινοτήτων που προβλέ­πονται στα άρθρα 82 και 84 του παρόντος.
5. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών κοι­νοτήτων δημοσιεύονται, σύμφωνα με τις διατάξεις για τη δημοσίευση των αποφάσεων του δημοτικού συμβου­λίου.
Ο πρόεδρος του συμβουλίου της δημοτικής κοινότη­τας μέσα σε οκτώ (8) ημέρες από τη συνεδρίαση διαβι­βάζει στο δήμαρχο απόσπασμα των πρακτικών του συμβουλίου, το οποίο περιλαμβάνει κάθε απόφαση του συμ­βουλίου χωριστά, μαζί με αντίγραφο του αποδεικτικού δημοσίευσης.
Οι σχετικές διατάξεις για τα κωλύματα συμμετοχής στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου εφαρμόζο­νται και στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων.
6. Οι αποφάσεις των συμβουλίων των δημοτικών κοι­νοτήτων είναι εκτελεστές από τη δημοσίευσή τους, σύμ­φωνα με την προηγούμενη παράγραφο, με την επιφύλα­ξη του τελευταίου εδαφίου της παραγράφου 1.
7. Οι πράξεις των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτή­των που λαμβάνονται σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ­θρου αυτού προσβάλλονται με ειδική διοικητική προσφυ­γή ενώπιον του Ελεγκτή Νομιμότητας σύμφωνα με τα ο­ριζόμενα στο άρθρο 227 του παρόντος.
8. Ο δήμαρχος, με απόφασή του, που δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα και στην ιστοσελίδα του δήμου μπορεί να μεταβιβάζει αρμοδιότητές του στους προέδρους των συμβουλίων των δημοτικών κοινοτήτων.
9. Το δημοτικό συμβούλιο με απόφαση, που λαμβάνε­ται με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, μπορεί να μεταβιβάζει συγκεκριμένες αρμοδιότητές του στα συμβούλια των δημοτικών κοινοτήτων. Η από­φαση αυτή δημοσιεύεται σε μία (1) τουλάχιστον ημερή­σια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, και αναρτάται στην ιστοσελίδα του δήμου. Οι αρμοδιότητες αυτές ασκούνται μέ­σα στα όρια της δημοτικής κοινότητας.


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου