theodoroskollias@gmail.com // 6946520823
Aλήθεια ποιος φταίει για την κατάντια της χώρας μας;

Παρασκευή 24 Φεβρουαρίου 2012

Ο ΜΠΙΣΧΙΝΟΚΑΜΠΟΣ ΕΙΝΑΙ Η ΓΚΡΙΖΑ ΖΩΝΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ. ΤΟ ΠΕΡΙΒΟΗΤΟ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑ (ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ, ΤΑΒΕΡΝΑ, ΜΠΑΡ ΚΤ.Λ) ΤΟΥ ΦΕΡΛΕ ΠΑΤΟΚΟΡΦΑ ΕΙΝΑΙ ΠΑΡΑΝΟΜΟ ΚΑΙ ΚΑΤΑΧΡΕΩΜΕΝΟ. ΒΑΣΙΚΟΣ ΥΠΑΙΤΙΟΣ (ΠΟΙΟΣ ΑΛΛΟΣ;)) Ο ΔΗΜΟΣ SUGARTOWN

ΔΗΜΟΣ ΖΑΧΑΡΩΣ/ΜΕΙΖΟΝ ΑΝΤΙΠΟΛΙΤΕΥΣΗ            Ζαχάρω 28/12/2011  
ΥΠΟΜΝΗΜΑ
που κατατέθηκε στα ΠΡΑΚΤΙΚΑ της συνεδρίασηςτης 28ης Δεκεμβρίου 2011  ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1. Γεώργιο Μπάμη, Δήμαρχο 2. ......,   Αντιδήμαρχο Οικονομικής Υπηρεσίας, 3. .Νικόλαο Λαμπρόπουλο,  Αντιδήμαρχο Πολεοδομικής Υπηρεσίας 3. Δια του Προεδρου  του Δ.Σ. Χαραλαμπόπουλο Νικόλαο  σε όλους τους δημοτικούς συμβούλους, 4. Πρόεδρο της ΔΕΥΑ

ΘΕΜΑ:           «Ενημέρωση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το υπ' αριθμό 6 θέμα της Ημερήσιας Διάταξης»

           Σύμφωνα με την Ημερήσια Διάταξη της 28ης Δεκεμβρίου έχει τεθεί προς συζήτηση  το 6ο θέμα που αναφέρεται στα «Μισθώματα Δημοτικού Περιπτέρου Σχίνων - αίτημα για μείωση μισθωμάτων και προσαυξήσεων».Επί του θέματος αυτού, αφού εξετάσαμε έγγραφα που αφορούν στο Δημοτικό Περίπτερο, φέρουμε σε γνώση των δημοτικών συμβούλων, όλων των παρατάξεων, τα ακόλουθα:
1ον      Στις 13-04-2005 ο Δήμαρχος Ζαχάρως έθεσε σε πλειοδοτική, προφορική δημοπρασία την εκμίσθωση του τουριστικού περιπτέρου στο Δ.Δ. Σχίνων (Μπισχινόκαμπο). (ΣΥΝ.1)

2ον      Στις 5-05-2005 υπογράφηκε ΣΥΜΦΩΝΙΤΙΚΟ ΜΙΣΘΩΣΗΣ μεταξύ του Δήμαρχου και του μισθωτή Π. Φερλέ και το μίσθωμα συμφωνήθηκε στα 11.500 ευρώ, ενώ προβλέπονταν μετά το πρώτο έτος και ετήσια αύξηση 10%. (ΣΥΝ.2)

3ον      Στις 7-12-2007 το αρμόδιο δημοτικό γραφείο έθεσε υπόψη της Δημαρχιακής Επιτροπής αίτηση του μισθωτή Π. Φερλέ για την «προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ψαροταβέρνα-καφέ μπαρ στην παραλία Σχίνων», με την υπόδειξη να εξετασθούν και ελεγχθούν τα τοπογραφικά σχέδια κ.λπ. από τον μηχανικό του Δήμου. Ο μηχανικός του Δήμου αφού εξέτασε τα δικαιολογητικά, επί του ανωτέρω εγγράφου σημείωσε τα ακόλουθα:

  •  Δεν υπάρχει έγγραφο χρήσεων γης από το Πολεοδομικό γραφείο Ζαχάρως.
  • Για το εν λόγω κτίριο δεν υπάρχει οικοδομική άδεια, ούτε περιβαλ-λοντική αδειοδότηση.
  • Ο χώρος όπου βρίσκεται το κτίριο είναι σε περιοχή ΖΟΕ β1 και natura         και οποιαδήποτε κατασκευή απαιτεί έγκριση από την αρμόδια υπηρεσία ΥΠΕΧΩΔΕ.
  • Υπάρχει με απόφαση κ. Νομάρχη εξαίρεση από κατεδάφιση που όμως δεν νομιμοποιεί το κτίσμα.
  • Δεν είναι δυνατόν να ελεγχθεί από την Τεχνική Υπηρεσία αν το κτίσμα ευρίσκεται εξ ολοκλήρου εντός του παραχωρημένου χώρου των τεσσάρων στρεμμάτων.(ΣΥΝ.3)
4ον      Στις 11-12-2007 η Δημαρχιακή Επιτροπή παραβλέποντας τις επιση-μάνσεις των αρμοδίων υπαλλήλων του Δήμου για τις παραλήψεις και στην ουσία ελλιπέστατη αίτηση του Π. Φερλέ, μετά από θετική εισήγηση του Πρόεδρου της, κατά πλειοψηφία, αποφάσισε να εγκρίνει την «προέγκριση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ψαροταβέρνα-καφέ μπαρ στην παραλία Σχίνων» του Π. Φερλέ.(ΣΥΝ.4)
5ον      Στις 10-06-2008 ο νομάρχης Ηλείας επιστρέφει τα δικαιολογητικά χορήγησης αδείας με την επισήμανση  ότι:«τα σχεδιαγράμματα θα πρέπει να φέρουν έγκριση της Πολεοδομίας με σύμφωνη βεβαίωση χώρου κύριας χρήσης για κατάστημα εστίασης και αναψυχής». (ΣΥΝ. 5)
6ον      Στις 19-06-2008 ο Δήμαρχος αποφάσισε την «χορήγηση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος ψαροταβέρνα-καφέ μπαρ στην παραλία Σχίνων» του Π. Φερλέ. (ΣΥΝ.6)
7ον      Στις 19-06-2008 ο Δήμαρχος χορήγησε «άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος» του Π. Φερλέ. (ΣΥΝ.7)
8ον      Στις 8-07-2011 η ΔΕΗ κατήγγειλε εγγράφως στη ΔΕΥΑ Ζαχάρως την «αυθαίρετη επέκταση της εσωτερικής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης» του αντλιοστασίου ύδρευσης που ηλεκτροδοτείται με τα στοιχεία ΔΕΗ/Α.Ε.: 33034685-03 και βρίσκεται στο Δ.Δ. Σχίνων. Καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τη ΔΕΥΑ ότι «από το παραπάνω ακίνητο ηλεκτροδοτείτε παραπλήσιο κτήριο το οποίο χρησιμοποιείται ως τουριστικό περίπτερο». (ΣΥΝ. 8)
9ον      Στις 17-08-2011 ετέθη εγγράφως υπόψη του Δημάρχου σχετικά με το Δημοτικό Τουριστικό Περίπτερο Σχίνων ότι: «μέχρι σήμερα (17-08-2011) ο μισθωτής δεν έχει καταβάλλει τα μισθώματα κανονικά, αφού μέχρι και το έτος 2009 που έχει πληρώσει, πλήρωνε το αρχικό μίσθωμα, χωρίς να υπολογίζονται και να πληρώνονται οι συμφωνηθείσες προσαυξήσεις».
            Σημειώνεται δε ότι το οφειλόμενο ποσό ανέρχεται σε 38.020,50 ευρώ. Ενώ δεν έχουν υπολογισθεί τα οφειλόμενα ποσά που προκύπτουν από την εφαρμογή του αρ. 23 της διακήρυξης, δηλαδή το πρόστιμο που ισούται με το 1/50 του ετησίου μισθώματος για κάθε ημέρα καθυστέρησης.
            Σημειωτέων ότι το ως άνω πρόστιμο επιβάλλεται με απλή απόφαση του Δημάρχου.
       Έχοντας υπόψη τα παραπάνω και πριν τεθεί το 6ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης σε συζήτηση, παρακαλούμε να διευκρινιστούν από τον κύριο Δήμαρχο, τους αρμόδιους δημοτικούς υπαλλήλους και τον Πρόεδρο της ΔΕΥΑ:
Α.        Αν, κατά την έκδοση της αριθ. 12/2008 με αριθ. πρ. 15363/07 «άδειας ίδρυσης και λειτουργίας καταστήματος Υγειονομικού ενδιαφέροντος» του Π.Φερλέ. (ΣΥΝ.7) θεραπεύτηκε η έλλειψη «σχεδιαγράμματος εγκεκρι-μένου από την Πολεοδομία με σύμφωνη βεβαίωση χώρου κυρίας χρήσης για κατάστημα εστίασης και ψυχαγωγίας», που επισημαίνει με το έγγραφο αρ. πρ. 2699/10/06/2008 ο Νομάρχης Ηλείας, χωρίς το οποίο είναι προφανές ότι η εκδοθήσα άδεια ίδρυσης και λειτουργίας είναι παράνομη.
Β.        Τι έχει κάνει η ΔΕΥΑ μετά το αρ/ΗΜ:Φ485/2544/8.7.2011 έγγ/φο της ΔΕΗ.      Να προσκομιστούν όλοι οι λογαριασμοί (από την έναρξη λειτουργίας του τουριστικού περιπτέρου Σχίνων το καλοκαίρι του 2005 έως και σήμερα) που έχουν πληρωθεί για το αντλιοστάσιο ύδρευσης που ηλεκτροδοτείται με τα στοιχεία ΔΕΗ/Α.Ε.: 33034685-03 και βρίσκεται στο Δ.Δ. Σχίνων. Που σύμφωνα με τη ΔΕΗ ηλεκτροδοτεί το παραπλήσιο κτίριο το οποίο χρησιμοποιείται ως τουριστικό περίπτερο.
Γ.         Να ενημερωθεί το Δ.Σ. σχετικά με τις οφειλές του μισθωτή Π. Φερλέ.
Δ.    Να ενημερωθεί το Δ.Σ. αν ο δήμαρχος έχει εφαρμόσει το άρθρο 23 της Διακήρυξης (αποφάσεις 57 και 84/2005 της Δημαρχιακής Επιτροπής).
       Αν δεν παρασχεθούν οι ανωτέρω διευκρινίσεις είναι σαφές ότι δεν είναι δυνατόν να συζητηθεί το 6ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης αφού, όπως προκύπτει από τα παραπάνω δημόσια έγγραφα, εγείρονται θέματα νομιμότητας, τόσο ως προς την λειτουργία του τουριστικού περιπτέρου (άδεια λειτουργίας), όσο και ως προς την οικονομική διαχείριση (καθυστερούμενα μισθώματα και πρόστιμα), αλλά και κατάχρηση δημοτικού χρήματος (παράνομη ηλεκτροδότηση του τουριστικού περιπτέρου).
              Με την ευκαιρία αυτή παρακαλείται ο Δήμαρχος να ενημερώσει το Δ.Σ. σχετικά και με όλες τις ηλεκτροδοτήσεις της ΔΕΗ που αφορούν σε παραλιακές εγκαταστάσεις του Δήμου, δηλαδή τις καντίνες, κ.λπ. Στο όνομα ποιών έχουν ιδρυθεί οι ηλεκτρικές παροχές; Ποιο διάστημα λειτουργούσαν και αν λειτουργούν ακόμη; Από ποιους και με ποιο τρόπο εξοφλούνται οι αντίστοιχοι λογαριασμοί; Αν η ΔΕΥΑ υδροδοτεί τις εγκαταστάσεις αυτές και ποιόν βαρύνουν οι δαπάνες; 
      Είναι σαφές ότι σήμερα δεν μπορούμε εμείς, με τις αποφάσεις που θα πάρουμε, να καλύψουμε τυχόν παρανομίες του παρελθόντος και να γίνουμε και εμείς συνένοχοι.  Επισημαίνουμε ότι αν δεν αναβληθεί το 6ο θέμα ώστε να παρασχεθούν οι ζητούμενες διευκρινίσεις, ακριβώς επειδή εγείρονται σοβαρότατα θέματα νομιμότητας που αφορούν δημοτικούς πόρους, είμαστε υποχρεωμένοι να προσφύγουμε σε κάθε αρμόδια διοικητική και δικαστική αρχή, ώστε να προστατεύσουμε τα συμφέροντα του Δήμου.
     Για την Μείζονα μειοψηφία  
     Κώστας Αλεξανδρόπουλος
     
{ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ ΘΑ 
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 
ΤΟΥ  ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ}


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου